Dedications

འོ། ལགས་སོ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཏེ། །
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀླུང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

OH LAK SO | SÖ NAM DI YI THAM CHÉ ZIK PA NYI
THOP NE NYE PI DRA NAM PHAM CHÉ TE
KYE GA NA CHI BA LUNG DRUK PA YI
TRID PI TSO LE DRO WA DROL WAR SHOK

By all these virtuous deeds of accumulated merit, may all beings be rescued from the ocean of samsara where the tide of aging, sickness and death is violently active. May this merit help all beings attain Buddhahood and be victorious of all the enemies of deceptive obscurations.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང། །
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

GE WA DI YI KYE WO KUN
SÖ NAM YE SHE TSOK DZOK SHING
SÖ NAM YE SHE LE CHUNG WI
DAM PA KU NYI THOP PAR SHOK

By the goodness of what I have just done, may all beings complete the accumulation of merit and wisdom and gain the two sacred bodies.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང། །
ས་དང་ལམ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

KYE WA KUN TU YANG DAK LA MA DANG
DREL MÉD CHÖ KYI PAL LA LONG CHÖ CHING
SA DANG LAM KYI YON TEN RAP DZOK NE
DOR JE CHANG GI GO PANG NYUR THOP SHOK

In future lives, may I never be separated from my glorious lama, may I never be separated from the joy of practicing the precious Dharma. May I accomplish all the enlightened bhumi levels and paths and attain the Buddhahood of Vajradhara.

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང། །འགྲོ་བ་དེ་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །
བདག་ནི་དེ་སྲིད་གནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །

JI TRID NAM KHA NE PA DANG
DRO WA DE TRID NE KYI BAR
DAK NI DE TRID NE GYUR NE
DRO WI DUK NGEL SEL WAR SHOK

As long as space remains, as long as beings exist,
may I remain and expel their sorrows until they reach Buddhahood.

ངེས་འབྱུང་ལྟ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

NGE CHUNG TA WA RIN PO CHE
MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIK
KYE PA NYAM PA MÉD PA DANG
KONG NE KONG DU PHEL WAR SHOK

May the precious renunciation arise which has not yet arisen and may that which has already arisen not degenerate, may it increase.

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

JANG CHUP SEM CHOK RIN-PO-CHE
MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIK
KYE PA NYAM PA MÉD PA DANG
KONG NE KONG DU PHEL WAR SHOK

May the precious bodhicitta arise which has not yet arisen and may that which has already arisen not degenerate, may it increase.

སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

TONG NYI TA WA RIN PO CHE
MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIK
KYE PA NYAM PA MÉD PA DANG
KONG NE KONG DU PHEL WAR SHOK

May the precious view of the emptiness of interdependence arise which has not yet arisen and may that which has already arisen not degenerate, may it increase.

Prayer for Dharma Holders and Supporters

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །
བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

DRO WI DUG NGEL MEN CHIK PU
DE WA THAM CHÉD JUNG WI NE
TEN PA NYE DANG KUR TI DANG
CHÉ TE YUN RING NE GYUR CHIK

May the precious Dharma be respected and remain in this world, the only medicine and cure for suffering, the source of all happiness is the sacred Dharma.

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང།
དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། ཇི་ལྟར་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

SANG GYE KU SUM NYE PI JIN LAP DANG | CHÖ NYI MIN GYUR DEN PI JIN LAP DANG
GE DUN MI CHÉD DUN PI JIN-LAP KYI | JI TAR NGO WA MON LAM DRUP PAR SHOK

By the power of the three bodies of the Buddhas, the immutable truth of the Dharma,
by the power of the inseparable union of the Sangha, may all our wishes be fulfilled.

མདོ་དོན་མཐར་ཐུག་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་དང། །རྒྱུད་དོན་མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དྲུག །
ལྟ་སྒོམ་འབྲེལ་བའི་ལམ་གྱི་གནད་བཟུང་བ། །ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

DO DÖN THAR THUK ZHEN TONG WU MA DANG
GYÜD DON THAR THUK DOR JI NEL JOR DRUK
TA GOM DREL WI LAM GYI NÉD ZUNG-WA
JO NANG PA YI TEN PA GYE GYUR CHIK

The ultimate view of the sutras, through the Great Madhyamika of the Zhentong Middle Way. The ultimate view of the tantras, through the indestructible Six Yogas of Kalachakra Tantra, May the glorious Jonang tradition flourish.

Long-Life Prayer for Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö

རང་བཞིན་ཞི་འཇམ༵་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཐུགས། །དཔལ༵་དང་དྲག་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཅན། །
གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་བློ༵་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་དབྱིག །གང་འདུལ་འགྲོ་ལ་གྲོས༵་ཀྱི་ས་མཁན༵་པ། །

RANG ZHIN ZHI JAM JAM DANG NYING JI THUK
PAL DANG DRAK SOK NA TSOK NANG WA CHEN
TING THA DREL WI LO CHEN GYA TSHÖ YIK
GANG DUL DRO LA DRÖ KYI KHEN PA

Mind of love and compassion, peaceful and gentle in nature;
Field of manifold appearances, glorious and powerful;
Great mind of limitless depth, ocean-like treasury;
Sublime counsel, guiding all beings in a manner suitable to their needs.

བསླབ་གསུམ་ཡར་ལྡན་དད་བརྩོན་ཏིང་འཛིན་བརྟན། །མཁྱེན་བརྩེའི་གདེང་སྤོབ་སྤྲུལ༵་བརྒྱུར་རིན༵་བྲལ་སྲོག། །
ཞི་བདེའི་བྱེད་པོ༵་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སུ་བརྟན། །ཕྲིན་ལས་ཐུགས་འདོད་ཆེ༵་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

LAP SUM YAR DEN DED TSON TING DZIN TEN
KHYEN TSÉ DENG POP TRUL GYUR RIN DREL TROK
ZHI DI JED PO DOR JÉ CHÖ SU TEN
TRIN LI THUK DÖD CHE ZHIN DRUP GYUR CHIK

Unification of the three trainings, faith, diligence and concentration;
Priceless life-force, courageously manifesting the confidence of wisdom and compassion;
Creator of peace and happiness, please remain upon your vajra throne;
May your enlightened activities be accomplished in accordance with your great aspirations.

Printer-Friendly Version

If you would like to print this document you will need to login with a registered user. If you do not have a user, please request a user here.

LOGIN