Refuge and Bodhicitta

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་ཚོགས་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

SANG GYE CHÖ DANG TSOK KYI CHOK NAM LA
JANG CHUP BAR DU DAK NI KYAB SU CHI
DAK GI JIN SOK GYI PI TSOK NAM KYI
DRO LA PHEN CHIR SANG GYE DRUP PAR SHOK

I go for refuge until I am enlightened
To the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly,
By the virtuous merit created by practicing the Dharma,
May I attain the state of Buddhahood for the benefit of all beings.

[Repeat 3 times.]

The Four Immeasurables

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག
སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག
སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག
ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

SEM CHEN THAM CHÉ DE WA DANG DE WI GYU DANG DEN PAR GYUR CHIK
DUG NGEL DANG DUG NGEL GYI GYU DANG DRAL WAR GYUR CHIK
DUG NGEL MED PI DE WA DAM PA DANG MIM DREL WAR GYUR CHIK
NYE RING CHAK DANG NYI DANG DREL WI TANG NYOM LA NE PAR GYUR CHIK

May all sentient beings have happiness and its causes,
May all sentient beings be free from suffering and its causes,
May all sentient beings never be separated from bliss that is free from suffering,
May all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment and aversion.

Seven-Limbed Prayer

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་མ་ལུས་འབུལ། །
ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་བཤགས། །སྐྱེ་འཕགས་དགེ་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་ཡི་རང། །

GO SUM GU PA CHEN PU CHAK TSAL LO
NGÖ SHAM YID TRUL CHÖD TRIN MA LU BUL
THOK MÉD NE SAK DIK TUNG MA LU SHAK
KYE PHAK GE WA NAM LA JE YI RANG

Reverently I prostrate with my body, speech and mind, and make oceans of offerings both real and visualised. May I purify my negative karmic seeds from the beginning of time and rejoice in the virtues of all ordinary and extraordinary beings.

འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་ལེགས་བཞུགས་ནས། །འགྲོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང། །
བདག་གཞན་དགེ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

KHOR WA MA TONG WAR DU LEK SHUK NI
DRO LA CHÖ KYI KHOR LO KOR WA DANG
DAK ZHEN GE NAM JANG CHUP CHEN POR NGO

May the enlightened ones remain until samsara ceases and turn the wheel of Dharma for us. May the virtues accumulated by all beings be dedicated toward attaining Buddhahood.

Medium-Length Mandala Offering

ཨོྃ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ།

OM BENZA BHUMI AH HUNG
ZHI YONG SU DAK PA WANG CHEN SER GYI SA ZHI TENG DU

OM VAJRA BHUMI AH HUM. The foundation is the pure golden earth.

ཨོྃ་བཛྲ་རེ་ཁཱེ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ཧཱུྃ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།

OM BENZA RE KHE AH HUNG
CHI CHAK RI MU KHYUD KYI KOR WI U SU | HUNG RI GYAL PO RI RAB

OM VAJRA REKHE AH HUM. The universe is encircled by a great iron fence and in the centre is Mount Meru—the king of mountains.

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ནུབ་བ་གླིང་སྤྱོད། སྒྲ་གཅན། ཉི་མ། ཟླ་བ། དུས་མེ། དབུམ་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད།

SHAR LU PHAK PO | LHO DZAM BU LING | JANG DRA MI NYEN | NUP BA LANG CHÖD
DRA CHEN | NYI MA | LA WA | DU ME | WUM SU LHA DANG MI PEL JOR PHUN SUM TSOK PA GANG YANG MA TSANG WA MÉD PA DI NYID

To the east is Luphakpo, to the south is Dzambuling, to the north is Draminyen and to the west is Balangchöd. The sun, moon, rahu and kalagni, all things pleasing and prosperous within the world of humans and gods, complete and lacking nothing.

དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཉན་རང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །

DRIN CHEN TSA WA DANG GYUD PAR CHÉ PI CHÖ JE PAL DEN LA MA DAM PA NAM DANG | YI DAM KYIL KHOR GYI LHA TSOK | SANG GYE DANG JANG CHUP SEM PA PHAK PA NYEN RANG GI TSOK DANG CHÉ PA NAM DANG KHAN DRO CHÖ KYONG DRUNG MA YE SHE KYI CHEN DANG DEN PA NAM LA WUL-WAR GYI’O

All this wealth I offer with great devotion to my immaculate root and lineage lamas,
And to the mandala of yidams, buddhas, bodhisattvas, pratyekas, shravakas, dakinis and all-seeing dharma protectors.

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

THUK JE DRO WI DON DU ZHE SU SOL
ZHE NE JIN GYI LAP DU SOL

Out of compassion accept this mandala for the sake of all beings
And having accepted this offering, please bless me!

གུ་རུ་ཨེ་དྃ་རཏྣ་མནྜལ་ཀྃ་ནིརྱ་ཏ་ཡ་མི

GURU IDAM RATNA MANDALA KANG NIRYATAYAMI

[Reciting this, offer the mandala.]

Requesting Teachings

[If you are reciting these prayers as a preliminary to a teaching session, then you should also recite this verse. Otherwise it is fine to skip it.]

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར།
ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

SEM CHEN NAM KYI SAM PA DANG
LO YI CHE DRAK JI TA WAR
CHE CHUNG THUN MONG THEK PA YI
CHÖ KYI KHOR LO KOR DU SOL

We sincerely request the glorious one, the kind and compassionate one,
The teachings of common and uncommon vehicles suitable for all beings.
May we comprehend the Dharma in our minds and develop all Dharma qualities.

Printer-Friendly Version

If you would like to print this document you will need to login with a registered user. If you do not have a user, please request a user here.

LOGIN