Peer Review Required

This document requires peer review in order to ensure it's accuracy. If you can read Classical Tibetan and would like to help improve this text, please send any suggestions for edits to contact@khentrulrinpoche.com.

The Formation of the Human Body

ལུས་འདི་ལ་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་མཐའ་དག་རོ་དྲུག་ཟོས་ཤིང་འཐུངས་པ་དག་ལས་འགྱུར་བ་སྟེ། །
རོ་དྲུག་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ལས་ཏེ་རབ་གསལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚོགས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་སོ། །
སྟོང་པ་ལ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་བསྲེས་པ་རོ་མཉམ་འགྱུར་མེད་རྟག་པར་ཡང་ནི་འགྱུར་བ་སྟེ། །
དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་གནས་ཞི་བ་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པར་གནས་པ་རང་གི་ལུས་ལ་རིག་པར་བྱ། །

In this body, all of the collections of elements come from eating and drinking [foods] of the six tastes. The six tastes also come from the elements. [It is] vividly ascertained that the collections of elements come from the element of space. In emptiness, comes the mixture in the aspect of primordial wisdom, unchanging and also permanent. Like that, [it] abides as the elements. The three kinds of peace which abide in cyclic existence should be understood to be in one’s own body.

The Ten Stages of Life

གསང་བའི་པདྨར་ཁྲག་གི་ནང་དུ་གང་ཚེ་ལྷུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ས་བོན་སྲོག་དང་བཅས་པ་དག །
ཉ་ལ་ཉ་ཡི་རྣམ་པར་འགྱུར་པ་ཉིན་ཞག་འགའ་སྟེ་རུས་སྦལ་ལ་ནི་རུས་སྦལ་དངོས་པོ་ཡང་། །
ཕག་པ་ལ་ཡང་དེ་ཡི་སྐྱེ་མཆེད་ཉི་མ་འབྱུང་སྟེ་མི་ཡི་སེག་གེ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །
མི་ཐུང་ལ་ནི་བྱིས་པའི་དངོས་པོ་རཱ་མ་ལ་ཡང་མི་བདག་གཉིས་ཀྱི་སོ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །
སླར་ཡང་རཱ་མ་ལ་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཉིད་ནག་པོ་ལ་ནི་གསལ་བར་སྒྱུ་དག་བྱེད། །
སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཞི་བ་དང་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པར་བྱེད་དེ་རིགས་ལྡན་ལ་ནི་འཆི་བར་འགྱུར། །

In the secret lotus, when inside of the blood, the falling seeds of enlightenment along with the life-force are pure. At the fish, there is the aspect of a fish for several days. At the tortoise, there is also the entity of a tortoise. Also at the pig, arising from that, [it] spreads and the sun (12) come forth. At Man-Lion, [it] is forcefully born. At the Dwarf, [it has] the entity of a child. Also at Rama, the two sets of lord of humans (16) teeth will arise. Again at Rama, [they] will fall. That same one, at Krishna, produces luminous illusions. At Buddha, peace and discipline are definitely produced. At Kalki, [it] comes to death.

How the Fetus Grows in the Womb

ཁུ་བ་ལས་ནི་རྐང་དང་རུས་པ་རྒྱུས་པར་འགྱུར་ཏེ་རྡུལ་ལས་ལྤགས་པ་ཁྲག་དང་ཤ་ཉིད་དོ། །
མངལ་གྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་ནི་ཁྲག་དང་ས་བོན་བདུད་རྩིའི་རོར་གྱུར་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་སྟེ། །

From semen comes marrow, bone and tendons. From the menstrual blood [comes] just skin, blood and meat. After one month in the womb, the blood and semen come to have the taste of nectar [and] definitely grow.

ཕྱི་ནས་ས་བོན་མྱུ་གུ་རང་གི་སྙིང་ཁར་རྣམ་པ་བཅུ་ཡི་རྩ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའོ། །
ལྟེ་བ་ལ་ཡང་བརྒྱད་པ་བརྒྱད་ནི་གཞན་ཏེ་རྐང་ལག་གདོང་རྣམས་ལ་ནི་གྱེན་དུ་བསྐྱོད་པར་བྱེད། །
ཟླ་བ་གཉིས་པ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་འདིར་ནི་རྐང་ལག་གདོང་གིས་མཚོན་པ་ཅུང་ཟད་དོ། །
ཟླ་བ་གསུམ་པ་རྫོགས་པ་ན་ནི་ལག་པ་རྐང་པ་མགྲིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་པོ་མཉམ་པར་འགྱུར། །

Later, the seed sprouts; at one’s own heart, the ten-fold channels [are] very small. Also, at the navel, eight eighths (64) [and] others; in the legs, arms and face, [the wind] is made to move upwards. After two months have been completed, at this point, the legs, arms and head [are] slightly showing. When the third month is complete, there are equally the arms, legs and the head on the throat.

ཕྲ་མོའི་རྩ་རྣམས་རྐང་པ་ལག་པ་གདོང་དང་མགྲིན་པ་དག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལའོ། །
ལྔ་པ་ལ་ནི་ཤ་ལ་བརྟེན་ནས་རུས་པ་མཁའ་རོ་བསྲེག་ཟ་རྣམས་ཏེ་ཚིག་རྣམས་དག་ཀྱང་ངོ་། །
ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་ཡང་ཤ་དང་ཁྲག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །
སྨིན་མ་སྐྲ་དང་སྤུ་དང་བུག་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐུབ་མཆོག་ལ་སྟེ་རྩ་ནི་ལྷག་མར་གྱུར་བ་རྣམས། །

The subtle channels [arise] in the fourth month in the areas of the legs, arms, head and throat. In the fifth, from relying on flesh, space taste scorching (360) bones, and also joints. Also, in the sixth month, there comes flesh and blood, as well as the experience of pleasure and pain. The eyebrows, hair of the head and body, and also the openings, as the supreme sage [taught], the remaining channels arise.

ཟླ་བའི་འཇུག་ཏུ་ཉིན་ཞག་སོ་སོའི་དབང་གིས་སྟོང་པ་སྟོང་པ་མིག་གི་གྲངས་ནི་སྐྱེ་བ་སྟེ། །
གནད་དང་རུས་པ་རྐང་དང་རོ་འཛིན་དང་ནི་གཅི་བ་བཤང་བ་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱད་པ་དག་ལ་འགྱུར། །
བུག་པ་ཞེས་ལ་བཙའ་བའི་དུས་སུ་སྐྱེ་གནས་ཀྱིས་ནི་བཙིར་བ་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་དྲུག་པོའོ། །

In the following month, by the power of individual days, the number of empty empty eye (200) [channels] are formed. The essences and bone marrow, [the capacity] to grasp tastes, as well as urine and excrement, arise in the eighth [month]. In the “hole”, at the time of birth, by the birthplace [of the mother], through squeezing, [one is born into] the six [realms of] sufferings.

The Vajra Body

ཕུང་པོའི་རྟེན་ནི་འབྱུང་བ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་མཆོག་དག་ལ་འབྱུང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་རྣམས་སོ། །
རྩ་རྣམས་ཀྱི་ནི་སྲོག་རླུང་རྣམ་པ་བཅུ་པོར་འགྱུར་ཏེ་སྲོག་གི་རླུང་རྣམས་དག་གི་སེམས་ཡིན་ནོ། །
སེམས་དེ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་རང་བཞིན་ཅན་དང་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །
དེ་དག་གི་ཡང་རྟེན་ནི་གཙོ་བོ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བཏུད་ཅིང་གཞོམ་མེད་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་གང་། །

The support of the aggregates comes from the elements, while in the supreme body, [they] are the channels of the assembly of elements. [The support] of the channels are the ten kinds of life-winds, [these] winds of life are the pure mind. That mind has a dualistic nature. By the power of good qualities that have a nature and [those] without a nature. These perfect supports are principal. [They] are bowed to in the three worlds, invincible and pervasive.

The Purity of the Sense Objects

དྲི་ནི་འཛིན་མ་དག་ལས་འབྱུང་སྟེ་རོ་ཡང་རྩེ་མོ་ཅན་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནི་ཆུ་ལས་སོ། །
རླུང་ལས་རེག་བྱ་དང་ནི་ཞི་བ་ལས་ཀྱང་སྒྲ་དང་ནམ་མཁའ་ལས་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སུ་འགྱུར། །
སྟོང་པ་སྒྲ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་དེ་ངེས་པར་རྒྱལ་བ་སྐྱེད་མཛད་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་རླུང་དག་ནི། །
དྲི་དང་མེ་ཡང་གཟུགས་ཏེ་ཆུ་དག་ཀྱང་ནི་རོའོ་དེ་བཞིན་འཛིན་མ་དག་ནི་རེག་བྱའོ། །

Smell arises from earth, as well tastes from fire [and] the realms of form from water. From wind [arises] tactile sensations. Also from peace [arises] sound and from space, comes the element of [mental] phenomena. Empty-sound is grasped. That certainly produces the Victorious One, the element of phenomena and [from] the winds [come] smell and also [from] fire [comes] forms. [From] water there are tastes. Similarly, from earth there are tangible sensations.

The Purity of the Aggregates

གཟུགས་ནི་འཛིན་མ་དག་ལས་གྲུབ་སྟེ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་ཆུ་ལ་ཡང་ནི་འདུ་ཤེས་གྲུབ། །
མེ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཚོར་བར་འགྱུར་ཏེ་རླུང་ལ་ཡང་ནི་ཕུང་པོ་འདུ་བྱེད་ཁོ་ནའོ། །
རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་བསྲེས་པ་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེ་དག་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་དེ་ལུས་འདི་ལ། །
ཁམས་དང་ཕུང་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་དག་ཀྱང་རྡུལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་སྦྱོར་བས་སོ། །

Form is established from earth; In the abode of the three realms, in water is also established discrimination. In fire comes specific feelings. Also in wind is merely the aggregate of compositional factors. The consciousness that is mixed with primordial wisdom, along with space, is in the vajra [wisdom element]. That very accomplishment [is] in this body. Even the evolution of all elements, aggregates and so forth [come from] joining menstrual blood, bodhicitta and so forth.

The Purity of the Sense Faculties

རྣ་བ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་མི་ཡི་བདག་པོ་སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་དག་གི་རང་བཞིན་ནོ། །
སྣ་ནི་ས་ཡི་རང་བཞིན་དག་སྟེ་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་ལྕེ་ནི་མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
མིག་ནི་ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་དག་སྟེ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་ལུས་ཀྱང་རླུང་གི་རང་བཞིན་ནོ། །
དེ་ལྟར་རྣ་བ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་འགྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་སྦྱོར་བས་སོ། །

The ear is in the nature of the vajra. The Lord of Humans, the mind, is in the nature of space. The nose is in the nature of earth. Just like that, the tongue is in the nature of fire. The eye is in the nature of water. In the abode of the three worlds, the body is also in the nature of wind. This is the way, the ear and so forth are [in terms] of their qualities.

The Purity of the Afflictions

སེར་སྣ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ལ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་མཆོག་དག་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འོ། །
རླུང་ལ་ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེ་མེ་ལ་ཆགས་པའི་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་གསལ་མཛད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ནི། །
ཆུ་ལ་དཔལ་ལྡན་ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ས་ལ་གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་སོ། །

[Vajra-]stinginess is the element of primordial wisdom. In the supreme body, space is vajra-anger. Wind is vajra-jealousy. Fire is vajra-attachment. It was clearly explained, that in suchness, water is the glorious vajra-pride. Earth is vajra-ignorance. [This is] due to their natural qualities.

The Purity of the Action Faculties

ངག་དང་ལག་པ་རྐང་པ་བཤང་ལམ་ཐམས་ཅད་རླུང་མེ་ཆུ་དང་ས་རྣམས་དག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

Speech, hands, feet and anus all arise from wind, fire, water and earth [respectively].

The Purity of the Winds

ཐུར་སེལ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ལ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྲོག་གི་རླུང་ཡང་སྟོང་པ་དག་པའོ། །
རླུང་གི་དབུས་སུ་མཉམ་གནས་རྩེ་མོ་ཅན་ལ་སླར་ཡང་གྱེན་རྒྱུ་ཆུ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་བ་ཉིད། །
ས་ལ་ཀླུ་སྟེ་དེ་ནས་རུས་སྦལ་རྩངས་པ་དང་ནི་ལྷ་སྦྱིན་ནོར་ལས་རྒྱལ་བ་དག་གི་རླུང་། །
བཞི་པོ་རླུང་དང་མེ་དག་དང་ནི་ཆུ་དང་ས་རྣམས་དག་ལ་རིམ་པ་ཡིས་ནི་ཡང་དག་འགྱུར། །

The downward-voiding wind, in the element of primordial wisdom, is known as “three-fold”. The wind of life is also the pure empty [space]. In the middle of the wind, is the equally resting. In fire, once again, is the upward[-moving wind]. In water, is the all-pervading [wind]. In the earth is the naga [wind]. Then the four winds of tortoise, lizard, Devadatta and Dhanamjaya, Gradually come forth from wind, fire, water and earth.

The Purity of the Chakras

གཙུག་ཏོར་སྟོང་པའི་ཁམས་ལ་འགྱུར་ཏེ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ལ་གསང་བའོ། །
སྙིང་ཁའི་པདྨ་རླུང་གི་ཁམས་ལ་རབ་གསལ་རྩེ་མོ་ཅན་ལ་མགྲིན་པའི་འཁོར་ལོ་གསལ་བར་རོ། །
ཆུ་ལ་སྨིན་མའི་དབུས་ཀྱི་པདྨའོ་ནོར་ནི་ནོར་གྱི་འདབ་ལྡན་སྟེ་བའི་པདྨ་ས་ལའོ། །
རྐང་པ་ལག་པ་དག་གི་ཚིགས་དྲུག་ས་དང་ཆུ་དང་བསྲེག་ཟ་རླུང་རྣམས་དག་ལ་གསུམ་གྱི་གྲངས། །

The crown [chakra] is in the element of empty [space]. The primordial wisdom element of gods and humans is the secret [chakra]. The lotus of the heart [chakra] is vividly clear in the element of wind. Fire is clearly at the wheel of the throat. Water is at the lotus in the centre of the eyebrows. Having eight [times] eight (64) petals, the navel lotus is earth. The six joints of the legs and arms are three times earth, water, scorcher, and wind.

The Purity of the Qualities

ས་སོགས་ཁམས་ལྔ་རྣམས་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་འབྱུང་བ་རྐང་པ་ལག་པ་དག་གི་ནི། །
མཐེ་བོང་ལ་སོགས་སོར་མོ་བཅུ་ནི་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་ཚིགས་ཀྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མཐའ་དག་སྟེ། །
དེ་རྣམས་སེན་མོའི་མཐར་ཐུག་ཡང་དག་གཟུང་བྱ་སླར་ཡང་སོ་རྣམས་དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སོ། །
གཞན་གང་སྤུ་ཡི་མཐར་ནི་ལུས་མཆོག་ལ་འགྱུར་དེ་དང་དེ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཁམས་ལའོ། །
གསང་བ་གཙུག་ཏོར་ལྟེ་བ་ལ་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་དང་རང་བཞིན་ནོ། །

The five elements of earth and so forth have three aspects, by the power of qualities, [they are the elements] of the feet and hands. The thumb and so forth, the ten fingers, all having the form of joints which are multiplied by three. Those should be correctly grasped as ending with the fingernails. Again, the teeth are definitely divided by just those [elements]. Moreover, the tips of the hairs are the supreme body that and that, likewise [depend] on the elements. Also at the secret, crown, and navel is the body of the innate Victorious One, without and with nature.

The Purity of the Buddha Kayas

སྙིང་ཁའི་འཁོར་ལོ་ལ་ནི་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་ཏེ་མགྲིན་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ལ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །
ཐིག་ལེ་ལ་ཡང་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ནི་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ལྷག་པའི་ལྷ་རུ་རིམ་པ་དག་གིས་འགྱུར། །
སྙིང་ཁའི་འཁོར་ལོ་མགྲིན་པའི་འཁོར་ལོ་སྤྱི་བོའི་པདྨ་ཆོས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་དག་པ་འོ། །
ལྟེ་བ་མགྲིན་པ་དག་དང་གསང་བ་སྤྱི་བོ་དང་ནི་སྙིང་ཁ་དེ་བཞིན་གཙུག་ཏོར་དབུས་སུ་ནི། །
ཡུམ་དང་གཙོ་བོའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེེ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པས་འགྱུར། །

At the wheel of the heart is the Dharmakaya. Also at the lotus of the throat is the Sambhogakaya. Also at the drop is the Nirmanakaya. By the power of [these] qualities, [they] become the supreme deity by stages. The heart chakra, the throat chakra and the head lotus are the Dharma[kaya], Sambhoga[kaya] and the pure [form body]. The navel, throat, secret, head and heart, similarly, at the centre of the crown, are also the three aspects of vajra body, speech and mind of the mother and principal deity respectively.

The Purity of the Buddha Families

འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་མཁའ་ཡི་པདྨ་ཆུ་སྐྱེས་རལ་གྲི་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་དང་ལྡན་རིགས་དྲུག་གོ །
དེ་རྣམས་སྟེང་འོག་རྩ་གསུམ་རྣམ་གསུམ་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཏེ་ཉི་ཟླ་མེ་ཡི་དབྱེ་བས་སོ། །

The wheel, jewel, space lotus, lotus, supreme sword, and the vajra are the six families. Those are the three upper and lower channels which abide in the path of three aspects, by the divisions of sun, moon and fire.

ལུས་ལ་བསམ་པ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རོ་མཉམ་བསམ་པའི་དབུས་སུ་ལུས་དག་ཀྱང་། །
རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་ཤེས་བྱ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ཁམས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་དབྱེ་བས་ཏེ། །

In the body, the thoughts which definitely enter are of equal taste like space. In the middle of thoughts, are also the bodies. Through having the yogas, [this] should be known.

སེར་པོ་ནག་པོ་དག་དང་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཞེས་དང་དཀར་པོ་ས་རླུང་མེ་དང་ཆུ་ལའོ། །
ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་སྔོན་པོ་ལྗང་ཁུར་འགྱུར་ཏེ་ལུས་དང་བསམ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སོ། །

The natures, by the power of qualities, are divided into the colors and so forth of the elements. Yellow, [blue]-black, red colour, and also white are earth, wind, fire and water. Also primordial wisdom and space are blue and green. [These are] the definite divisions of body and thought.

ཤེས་རབ་ཐབས་ནི་རུས་པ་ཤ་དང་ཆུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲག་དང་མེ་དག་དང་ནི་གཅི་བ་ཉིད། །
རླུང་དང་བཤང་བ་སྟོང་པ་ཁུ་བ་མཆོག་གི་ལུས་ལ་དཔལ་ལྡན་རྡུལ་དང་སེམས་ཉིད་དག་ཏུ་འགྱུར། །
རྣ་བ་སྒྲ་སོགས་གཞན་རྣམས་རང་གི་རྒྱལ་བའི་རིགས་ཀྱི་དབང་གིས་ངག་གི་རང་བཞིན་ལ་སོགས་ཀྱང་། །
དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ལ་རིག་པར་བྱ། །

Wisdom and method are just bone and flesh, blood with water, fire and urine. Wind and excrement, empty [space and] semen, in the supreme body, are just glorious menstrual blood and bodhicitta. Others such as ear, sound and so forth, by the power of its own buddha family, are also the nature of speech and so forth. Like that, the goddesses along with the buddhas, the objects and the object possessors, should be known in the mandala.

The Process of Ageing in the Subtle Body

རྩ་རྣམས་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ནི་ཉིན་མོར་བྱེད་པས་བསྒྱུར་བ་མངལ་གྱི་དབུས་དག་ཏུ་ཡང་འཕེལ་བ་ནི། །
བྱས་ནས་ལོ་ནི་རྫོགས་པ་ན་ཡང་གཏོང་སྟེ་རི་བོང་འཛིན་པའོ་ཉི་མ་དག་ཀྱང་འཕེལ་བར་བྱེད། །
ལོ་ནི་བཅུ་གཉིས་དག་ན་ཉིན་བྱེད་ཁམས་ནི་འཕེལ་བ་གཏོང་སྟེ་རང་གི་ལུས་པོ་དག་ལའོ། །
རྩ་ནི་ཆད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཞག་ཉིན་ཞག་དག་ལ་རིམ་པས་ཟུང་གི་གྲངས་སུ་འགྱུར། །

The 6,000 channels which are transformed by the days, also increase in the middle of the womb. Having done that, when the year is complete, [the increase] is also cast away. [Then] the moon and the sun also increase. When twelve years [have past], the maker of days element increases and is emitted in one’s own body. The channels which are cut off, after fully arising, day by day, gradually transforming by the count of two.

དཔལ་ལྡན་འབྱུང་བ་དང་ནི་དབང་པོ་རྣམས་དག་བཅུ་རུ་རབ་འགྱུར་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་། །
དེ་ཙམ་ལྔ་རུ་བརྗོད་པ་རྣམས་དང་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཡིད་དང་བློ་དང་ངར་འཛིན་མཆོག །
དེ་ཉིད་འདི་རྣམས་ལུས་ལ་སྲིད་པ་གསུམ་སུ་འདི་རྣམས་ཁྱབ་བདག་ལོངས་སྤྱོད་དེ། །

The glorious sources and sense powers are definitely ten. The five powers of actions and those called the “five mere essences”, the mind together with qualities, intellect, self-grasping and the supreme. These essential natures are the pervasive enjoyments of these in the body and in the three [realms of] existence.

The Transits at the Navel

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་ལ་གནས་བདག་གི་ལས་ནི་བསགས་པ་དག་གི་འོ། །
ལྟེ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་མའི་འདབ་མ་དག་ལ་འཁོར་ཏེ་མཆོག་གི་ཆ་ནི་འཕོ་བ་རིམ་པས་སོ། །
སྲོག་ཟུང་དགུ་བརྒྱ་ཉིས་འགྱུར་རྣམས་ཀྱིས་འཕོ་བར་འགྱུར་ཏེ་དུས་སྦྱོར་ཀར་ཀ་ཊ་ནས་མི་ཡི་དབང་། །

The entities of the five aggregates, abiding in the three kinds of existence, are the collections of one’s own karmas. In the sun (12) petals of the navel lotus, [the shifts] cycle. The sublime aspects gradually shift. [During] life, 900 x 2 pairs, are shifting. The conjunction of time [is] from Karkata, [O] Lord of Humans.

དུས་སྦྱོར་གང་ལ་ཉི་མ་གནས་པས་ཉིན་དང་མཚན་མོར་འཁོར་བ་དེ་ལ་དེ་ནི་རིག་པར་བྱ། །
དུས་སྦྱོར་ཚད་དང་བུ་ལོན་ནོར་ནི་མཉམ་པ་དག་ཀྱང་བགྲོད་པ་གཡས་དང་གཡོན་ལ་ཤེས་པར་བྱ། །

Because the sun abides in whatever house it is conjoined, [it] circles in the day and night. In that, that should be known. The measure of the conjunctions, shortage, excess and equalities which also progress, should be known as the right and left [transitions].

རེ་རེ་པདྨའི་འདབ་མ་དག་ལ་རབ་ཏུ་འབབ་སྟེ་ནུབ་ཏུ་འཛིན་མ་དག་ནི་བྱང་དུ་ཆུ། །
ལྷོ་རུ་མེ་དང་ཤར་དུ་རླུང་ནི་རབ་ཏུ་འབབ་སྟེ་འདབ་མའི་དབུས་དག་ཏུ་ཡང་སྟོང་པའོ། །
དབྱེ་བ་ལྔ་ཡིས་འཕོ་བར་འགྱུར་ཏེ་མཉམ་པ་རབ་ཏུ་འབབ་པ་དམན་པའི་དབུགས་ནི་དྲུག་ཅུའོ། །
དེ་ལྟར་འཕོ་བའི་དབྱེ་བ་རྣམས་ནི་ཉིན་ཞག་སོ་སོའི་དུས་སུ་དུས་སྦྱོར་དབྱེ་བ་དག་གིས་འགྱུར། །

In the petals of each lotus, [the winds] definitely flow. In the west is earth, in the north water, in the south fire and in the east, wind definitely flows. Also in the middle of the petals is emptiness. By the five divisions there are the shifts, [with] equal [breaths] that definitely flow, the ordinary breaths are sixty. Like that, the divisions of the shifts, in the time of an individual day, are by the divisions of the temporal conjunctions.

སྟོང་པ་ལ་སོགས་དེ་ཉིད་ལྔ་ནི་ངེས་པར་གཡོན་དུ་རབ་འབབ་ས་ལ་སོགས་པ་གཡས་སུའོ། །
སྒྲ་གཅན་དུས་མེ་ཟླ་བ་ཉི་མ་དག་དང་གཟའ་ལག་ས་སྐྱེས་ལྷ་མིན་བློན་པོ་བླ་མ་དང་། །
མཇུག་རིངས་སྤེན་པ་འདི་བཅུ་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་བདག་པོ་ཞིང་ཅན་ནོ། །
ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བྱང་དག་ཏུ་སྟེ་མི་བདག་ལྷོ་རུ་ཉི་མའོ། །

As for the five natures such as emptiness and so forth, [they] definitely flow on the right, [while] earth and so forth [flow] on the left. Rahu, Kalagni, Moon, Sun, and Mercury, Mars, Venus, Jupiter, Ketu and Saturn; These ten, are the masters having [their] fields in the mandalas of space and so forth. For six months, the Moon is the ruler in the north. [O] Lord of Humans, the Sun is [the ruler] in the south.

The Ten Winds at the Heart

དེ་སྟེང་སྙིང་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་པདྨ་ནོར་གྱི་འདབ་མ་དག་ལ་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་གནས། །
སྲོག་ལ་སོགས་པ་རླུང་གི་ཚོགས་ཏེ་ཟླ་བ་ཉི་མ་མེ་རྣམས་གཡོན་དང་གཡས་དང་དབུས་སུའོ། །
གཡོན་དུ་རྩ་ནི་རི་བོང་མཚན་མ་འབབ་སྟེ་ངེས་པར་དཀར་པོ་གཡས་སུ་དམར་པོ་ཉི་མའོ། །
དབུས་སུ་དུས་མེའི་རང་བཞིན་རབ་ཏུ་འབབ་སྟེ་མཉམ་པ་དག་ལ་དམན་པའི་དབུགས་ནི་དྲུག་ཅུའོ། །

Above that, in the area of the heart, truly abides the chakra of channels in an eight-petalled lotus, where there is the assembly of winds such as life-sustaining and so forth. [There are] moon, sun, and fire in the left, right and centre. In the channels on the left flow the rabbit-haver, definitely white, [while] to the right, are the red [channels of the] sun. In the middle, [the channel] flows the nature of kalagni. In that equality, the ordinary breaths are sixty.

སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་མཉམ་གནས་པདྨ་ནོར་གྱི་འདབ་མ་དག་ལ་རླུང་ནི་གྱེན་དུ་རྒྱུ་བ་དང་། །
ཁྱབ་བྱེད་ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་དག་དང་རྩངས་པའི་རླུང་དང་ལྷ་སྦྱིན་དང་ནི་ནོར་ལས་རྒྱལ་ཞེས་པ། །
རླུང་ནི་རྣམས་པ་བཅུ་པོ་འདི་རྣམས་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ་ནི་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཡང་དག་གནས། །
དུང་ཅན་མཐའ་ཡང་ཨི་ཌ་ལ་སོགས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་པདྨ་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་གོ །

The Life-Supporting, the Downward-Moving and the Fire-Accompanying. The winds in the eight-petalled lotus, are those called “the Upward-Moving, the All-Pervading, Naga, Tortoise, the Lizard wind, Devadatta and Danamjaya”. These ten winds in the chakra of channels, perfectly abide by the divisions of karma. Also [at] the end of Shankini, Ida and so forth, are all those chakras of channels at the lotus of one’s own heart.

སྲོག་ནི་ཉི་མ་ཟླ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དག་ནི་སྲོག་བྱེད་བཟའ་དང་བཏུང་བ་མ་ལུས་པ། །
དེ་རྣམས་ཐུར་སེལ་གྱིས་ནི་འོག་ཏུ་འདྲེན་ནོ་མཐའ་དག་རོ་མཉམ་ལུས་ལ་མཉམ་གནས་དག་གིས་འཐོབ། །
ལུས་ལ་གྱེན་རྒྱུས་གཡོ་བར་བྱེད་དེ་ཁ་དང་ལག་པ་རྐང་པ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་དང་ཟློས་གར་བྱེད། །
ཁྱབ་བྱེད་ཀྱིས་ནི་ནད་དག་བྱེད་དེ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ལུས་ནི་འཇིག་པ་དེ་ལྟ་ཉིད། །
ཀླུ་ཡང་སྒྲོགས་པ་ཉིད་དེ་གསལ་བར་ལག་པ་རྐང་པ་སྐུམ་པ་དག་ནི་རུས་སྦལ་རླུང་གིས་སོ། །
ཁྲོ་དང་འཁྲུག་པ་མཐའ་དག་དེ་ནི་རྩངས་པའི་རླུང་དག་གིས་ཏེ་གླལ་བ་དག་ཀྱང་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས། །
ལུས་ནི་ལྔ་བ་ཉིད་འགྱུར་གཏོང་བ་མི་བྱེད་མི་ཡི་བདག་པོ་རླུང་གཅིག་ནོར་ལས་རྒྱལ་བའོ། །
དེ་ལྟར་སྲོག་ལ་སོགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་ཡོན་ཏན་དག་ནི་གཏོང་མི་བྱེད། །

The life[-wind], which abides in the paths of the sun and moon [channels], produces life. Without exception, eating and drinking, by [the power of] the downward-moving [wind], these are drawn downwards. By the power of the fire-accompanying [wind] in the body, everything is made of one-taste. In the body, the upward-moving [wind] makes [the body] move—the mouth, hands and feet are made to sing and dance. By the all-pervading [wind], illness is created. By the power of [its] natural qualities, the body [is made] to disintegrate like that. The naga [wind] also [produces] only shouting. Clearly, the arms and legs are drawn in by [the power of] the tortoise wind. Belligerence and quarrelling, that is by the lizard wind and also yawning by the Devadatta [wind]. The body produces the fifth [occasion], indestructible abandonment. [O] Lord of Humans, the one wind is the Dhanamjaya [wind]. Like that, all of the winds such as the Life[-Supporting] and so forth, abide by their own natures, [their] qualities are not lost.

དམར་སེར་ཕྲ་མོ་དག་ཀྱང་ཨི་ཌ་ལ་སོགས་རྣམ་གསུམ་ལམ་བགྲོད་སྣར་མ་དང་ནི་ལག་ལྡན་ལྕེ། །
དྲུག་པ་རྒྱལ་དང་རི་ཡང་རྒྱལ་བ་ནོར་དང་དགུ་བ་ཨ་ལཾ་བུ་ཥ་དཔལ་ལྡན་ཀུ་ཧཱའོ། །

The orange and subtles also progress in the paths with three aspects such as Ida and so forth.[They are] Rohini, Hastijihva, Pusa, Jaya, Vasu, the eighth and ninth are Alambusa and glorious Kuha.

The Six Chakras

ཕྱོགས་ཀྱི་གྲངས་ནི་དུང་ཅན་མ་གང་མི་ཡི་བདག་པོ་བྱང་ཆུབ་ས་བོན་བདེ་བའི་མཐར་ཟག་བྱེད། །
དཔལ་ལྡན་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི་ནི་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དུ་མས་སོ། །
དབང་པོ་མེ་དང་གཤིན་རྗེ་ལྷ་མིན་ཆུར་བཅས་རླུང་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་ནི་དྲག་པོ་དག་གི་དབུས། །
གནས་ནི་འདི་དག་རྣམས་སུ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་རྟེན་ཅིང་ནུས་པ་ཉིན་དང་མཚན་མོར་འཁོར་བར་བྱེད། །

Regarding the count of directions, that which is Shankini, [O] Lord of Humans, is the seed of enlightenment, the sexual organs at the end of bliss. This glorious wheel of channels has many aspects, with many divisions of joints. The middle of powerful one, fire, yama and asura, with waters, wind, yaksha and raudra, in these places, [is] the nature of that which is supported and their power is made to circulate in the day and night.

དེ་ཡི་སྟེང་གི་མགྲིན་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཟའ་ཡི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་སྐར་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་གནས། །
ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་དཔལ་ལྡན་དཔྲལ་བ་དག་ནས་དབྱངས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཟག །
རྩ་བར་ས་སྟེ་གཡོན་དུ་ཆུ་དང་གཡས་སུ་བསྲེག་ཟ་དག་ནི་རབ་ཏུ་འབབ་སྟེ་སྟེང་དུ་རླུང་། །
གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པ་རབ་ཏུ་འབབ་སྟེ་སྣ་བུག་དག་ལ་རིམ་པས་སོ། །

Above that, in the area of throat, the wheel of constellations together with the assembly of planets also perfectly abides. The place of Brahma is the glorious ground. From the forehead, the white drop which is perfectly surrounded by vowels drips. At the root is earth, to the left [is] water, to the right, the scorching eater goes. Above [is] wind. In the middle of the two goes space and equality. In the nostrils, [they come] gradually.

འདི་དག་རྣམས་ནི་དབུགས་ཏེ་ནུས་པ་མཆོག་གི་གནས་དང་བཅུ་གཉིས་མཐའ་དང་ཆ་ཡི་མཐའ་རུ་འགྲོ། །
ཞིང་ལ་སོགས་པ་ལག་པ་རྐང་པ་ལག་པད་སྦྱར་བ་དག་ལ་མཐེ་བོའི་མཐར་ཐུག་མཐའ་དག་གོ །

These [are] the breaths, [which] go to the place of supreme power, the end of the twelve, and the final part. The fields and so forth which join the arms, legs, and lotus-hands, all meet at the tips of the thumbs.

གཙུག་ཏོར་ལ་ནི་ཆུ་གཏེར་སྙིང་ཁར་བརྒྱད་དེ་སྤྱི་བོར་མི་བདག་མགྲིན་པ་ལ་ཡང་སོ་ཡི་གྲངས། །
ལྟེ་བར་བརྒྱད་ནི་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་དག་སྟེ་ཉིས་འགྱུར་མི་བདག་གསང་བའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །
རྩ་དྲུག་རྣམས་ནི་འཁོར་ལོ་འགོག་ཅིང་བཅུ་ནི་ཡུལ་རྣམས་འཕྲོག་པ་འདུས་པ་དག་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །

At the crown are ocean (4) [channels]. At the heart [are] eight. At the forehead [are] lord of humans (16). Also, at the throat [are] the number of teeth (32). At the navel [are] eight multiplied by eight (64). Lord of humans multiplied by two (32) in the centre of the secret, as is well known. The six channels obstruct the chakras and the ten which deprive objects are the nature of gatherings.

The Causes of Death

སླར་ཡང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཉིས་འགྱུར་བསྒྱུར་བ་དག་ཀྱང་བད་ཀན་མཁྲིས་པ་དག་དང་རླུང་གི་ཆ། །
འདི་རྣམས་ངེས་པར་འཆི་བ་སྟེར་བྱེད་བླ་མའི་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཚེ་དང་ནད་མེད་དག་ཀྱང་སྟེར། །
འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་དུས་ཀྱི་རྩ་རྣམས་འཆི་བའི་འཇིགས་འཕྲོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ངོ་མཚར་མེད། །

Furthermore, repeatedly, again and again, multiplying by two, the transformations are also aspects of phlegm, bile and wind. These will definitely bestow death. By the power of the guru’s ascertainment, life and health are also bestowed. In the six chakras, the channels of time diminish the fear of dying. [It] is no wonder that this [is done] by yogins.

གཙུག་ཏོར་ལ་ནི་ཆུ་གཏེར་དཔྲལ་བར་རྒྱ་མཚོས་བསྣུན་པའི་དུས་རྣམས་བད་ཀན་ཁམས་ནི་རབ་འཁྲུག་པའོ། །
མགྲིན་པར་སོ་དང་སྙིང་ཁའི་ཆུ་སྐྱེས་དག་ལ་མིག་གིས་བསྒྱུར་བའི་དུས་རྣམས་མཁྲིས་པའི་ཁམས་རབ་འཁྲུག །
ལྟེ་བ་གསང་བ་དག་ལ་ཆུ་གཏེར་དྲུག་ཅུ་མི་བདག་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་རླུང་གི་ཁམས་རབ་འཁྲུག །
གསང་བར་གཞན་ནི་ཕྱོགས་དང་དྲུག་ཀྱང་རབ་ཏུ་གསལ་བྱས་ངེས་པར་འདུས་པ་དག་སྟེ་འགོག་པའོ། །

At the crown are ocean (4) and at the forehead are time plus ocean (16), [there] the elements of phlegm are definitely disturbed. At the throat are teeth (32) and at the lotus of the heart are four times two (8), [there] the element of bile is definitely disturbed. At the navel and secret are ocean (4) and sixty, as well as lord of humans (16). Similarly, [there] the element of wind is definitely disturbed. As for the others in the secret, direction (10) and six are also clearly said [to be those that] definitely gather and obstruct.

The Signs of Death

སྲོག་ནི་གལ་ཏེ་རྩ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཉིན་དང་མཚན་མོར་འབབ་ན་འཚོ་བ་དག་ནི་དུས་ཀྱི་ལོ། །
གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་མ་ཆད་འབབ་ན་མི་རྣམས་ཀྱི་ནི་འཚོ་བ་ཕྱེད་དང་བཅས་པའི་ལོ། །
ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མ་ཆད་འབབ་ན་མི་ཡི་བདག་པོ་འཚོ་བ་དག་ཀྱང་ཟླ་བ་གསུམ། །
དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པས་ནི་རང་ལུས་དག་ལ་ཟླ་བགྲོད་འཆི་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཤེས་པར་བྱ། །

In the case of the life-supporting wind, if [it] goes in just one channel for a day and night, [then] lifespan will be time (3) years. Supposedly, if [the life-supporting wind] goes completely uninterrupted for one [moon] period, the lifespan of those persons will be a year and a half. If [the wind] is completely uninterrupted for one month, [O] Lord of Humans, their lifespan [will be] three months. Like that, Yogins, by traversing the month in their own bodies, death should be known from the wheel of time.

ལྔ་ནས་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་བགྲོད་ཅིང་སྐྱེ་བ་ལྔ་ཡིས་ནི་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བ་སྟེ། །
དེ་ནས་རེ་རེ་ལྷག་པས་བཅུ་ནི་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བ་དག་ཀྱང་གསུམ་ནི་ལྷག་པ་ཇི་སྲིད་ཉིད། །
དུས་ནི་རྫོགས་ནའོ་ལོ་རྣམས་གསུམ་མིག་ཟླ་བ་དེ་དག་རྣམས་དང་དྲུག་གསུམ་ཟུང་དང་ཟླ་བ་གང་། །
ཟླ་བ་དེ་དག་རྣམས་དང་ཉིན་ཞག་ཚེས་ཕྱོགས་མདའ་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཟླ་འཚོ་བའི་ལྷག་མའོ། །

From five traversed and arising in 25 days, five are born and increase. From there each day, also ten multiplied by three (30) and 3 days are just that many. As for time, [it is] finished. The years are three, two and moon (1). Those and six, three, pair (2) and moon (1), which are the remainder of life for those in months, phase (15) days, direction (10), arrow (5),  quality (3), two and moon (1).

The Process of Dying

དབུགས་དང་ཆུ་སྲང་དང་ནི་ཆུ་ཚོད་ཉིན་མཚན་དུས་རྣམས་དེ་ནི་རིམ་པ་དག་གིས་རྒྱུ་བ་སྟེ། །
བགྲོད་པའི་ཡན་ལག་ལས་ནི་ལོ་བདུན་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོད་པ་འགྲོ་པའི་དབང་ལས་ལོ་ནི་དྲུག་ཅུས་ཀྱང་། །
ཟླ་བ་གསུམ་ལས་སུམ་ཅུའི་ལོ་ཡིས་ཉིན་ཞག་བགྲོད་པའི་དབང་ལས་དུས་ཀྱི་ལོ་དང་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། །

As for breaths, minutes, hours, days and nights, they move in stages. From the branches of transition, [they] travel for seven years. Then because of the transition moving, the years [are] also sixty. From three months, for 30 years; then because of the day transitions, are also time (3) years and [3 moon] periods.

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་ལས་ཕྱེད་བཅས་སུམ་ཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཉིན་ཞག་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་བར་འགྱུར། །
ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ལ་རྩ་ནི་དགུ་ཡིས་བསྣུན་པའི་ལག་འགྲོ་ལྟ་བའི་འཁོར་ལོ་དག་ལ་གཅོད་པར་བྱེད། །
ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱ་བ་ཞེས་བྱའི་ཚིགས་ལས་ཉིན་ཞག་རྩེ་མོ་ཅན་གྱིས་རྩ་ནི་རེ་རེ་འདོར། །

From the cycles of time, the assembly of days which are divided by 32 and ½ will move. In period by period, the channels are naga multiplied by 9 (72). In the navel chakra, [those] are cut off. From the joints which are called “activity chakras”, by pointed one (3) days, the channels are each discarded.

མགྲིན་པ་དག་ལས་རྒྱུ་སྐར་རྩ་ནི་ཉིན་དང་ཉིན་ལ་ཟླ་བའི་ནང་དུ་རིམ་པས་འདོར་བ་སྟེ། །
ཐིག་ལེར་གནས་པ་ཟླ་བའི་རྐང་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདོར་ཏེ་གཟའ་ཡི་རྩ་དང་གསང་བར་གནས། །
སྲོག་ནི་ལུས་ལ་ལྷག་པ་གང་ཞིག་རབ་གསལ་མཚམས་སུ་རིག་བྱེད་རྐང་ཆད་ཀྱིས་དམན་དྲུག་ཅུ་སྟེ། །
འཕོ་བའི་དབྱེ་བ་དག་གིས་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་སོ་སོའི་དུས་སུ་རྩ་ནི་ཟུང་དག་ངེས་པར་འཇོམས། །

From the throat, the channels of the constellations, day by day, are progressively discarded in a month. Abiding at the drop, the step of the moon are discarded within a [moon] period. Dwelling in the channel of planets and the secret [chakra]. As for the life[-wind], clearly whatever is the remainder in the body, at the borders, by cutting off the veda (4) and [one] step, sixty is diminished. By the divisions of the transference, everything in the time of individual days, the channels, the pairs are certainly destroyed.

ཡང་དང་ཡང་དུ་ལོ་ཡི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླ་རྒྱུ་བ་དག་ལས་སྟོང་པ་མིག་དང་རི་ཡི་གྲངས། །
དེ་ལྟར་རང་རང་ཚད་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱ་དག་གིས་ལྷ་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཚེ་ལ་དུས་བགྲོད་དོ། །

Again and again, in the middle of the year, from the movements of the sun and moon, are the count of empty eyes and mountain (720). Like that, for each measure, by one hundred years, gods and humans traverse the time in their own lives.

Refuting Wrong Views

སྐྱེ་བ་དང་ནི་བཙའ་བའི་དུས་དང་བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་དག་གི་གཟུགས་ན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་དག་ཏུ་སླར་ཡང་སྡུད་པར་བྱེད་པ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཅན་ཏེ་ཉི་མ་མིན། །

At birth, the time of being born and the forms of children and the young, [the one] who is the creator, just that [one] who gathers in the world again is the one possessing the wheel of time, [he] is not the sun.

ཟླ་བ་ཉི་མ་ལ་སོགས་ལྷ་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་བཅས་མཚན་མོའི་ཆ་ལ་བཅོམ་ལྡན་དེ་ཡིས་འཛིན། །
སླར་ཡང་ཉིན་མོའི་དུས་སུ་མཐའ་ཡས་རྣམས་ཀྱང་གཏོང་བར་བྱེད་དེ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་ནི་རིམ་པས་སོ། །
སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དག་ཀྱང་བྱེད་པའོ། །
ལོ་དང་ཟླ་བ་ཕྱོགས་དང་ཉིན་དང་ཚན་མོ་ཚེས་དང་ཟླ་བ་ཉི་མ་དག་ཀྱང་བྱེད་པའོ། །

The moon, sun and so forth, the gods with the elements, in the aspect of the night, [these] are held by the Bhagavan. Furthermore, in the daytime, the limitless [things] are also abandoned. The cause which produces [this is] gradual. The six—sound and so forth—become karma. The six sense faculties are also producers [of that]. Years, months, periods, days and nights, lunar days, the moon and the sun are also producers.

དེ་རྣམས་སྡུད་པའི་བྱེད་པོ་འདིར་ནི་གཞན་འགྱུར་སྐྱེད་པའི་བྱེད་པ་པོ་ནི་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན། །
མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་བྲལ་ཡོན་ཏན་མེད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །
དྲི་དང་ཁ་དོག་དང་ནི་རོ་དང་རེག་བྱ་ཞེས་དང་འཛིན་མ་དང་ནི་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་། །
ངེས་པར་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནི་མཐའ་དག་ཡུལ་གྱི་ཚོགས་པ་དག་སྟེ་གཅིག་ནི་གཙོ་བོར་འགྱུར། །

Here, the agent who includes those is changeable. The agent who is produced is not the creator. Pervading space, possessing the vajra of space, free from objects and attributes, without qualities and without nature. Smells, colours, tastes and tangible sensations are earth, water, fire and wind; The eight definitely having form are the collections of all objects; the one which is principal.

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་འདི་ནི་སྤྲོ་བ་དག་དང་སྡུད་པར་འགྱུར་ཏེ་དུས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སོ། །
སྒྲ་དང་སྟོང་པ་དང་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱང་མི་ཡི་བདག་པོ་གཟུགས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །
བདག་ཉིད་འཆིང་སྟེ་རང་བཞིན་ལ་གནས་ཡོན་ཏན་རྣམ་རྟོག་རྣམས་ཀྱིས་དར་གྱི་སྲིན་བུ་ཇི་བཞིན་ཉིད། །
བདག་ཉིད་བདག་གིས་ངེས་པར་སླར་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་དག་ལ་ནི་གྲོལ་བར་བྱེད། །

All these three worlds, spread out and gather, [this is] from the power of time. Sound, empty, sphere of phenomena, and also mind, [O] Lord of Humans, are in the formless. The self is bound, abiding in its own nature, by qualities and conceptuality, just like a silk-worm. One’s self certainly again by itself, minds which are without conceptualisation will be freed.

དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་རང་གི་ལས་ནི་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་བདེ་བ་བྱེད། །
རང་བཞིན་རྣམ་པར་བྲལ་བ་སུ་ཞིག་བྱེད་པོ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དེ་མི་ཤེས་འཇིག་རྟེན་རྨོངས་པར་བྱེད། །
ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་ནི་ཡིད་དང་བློ་དང་ངར་འཛིན་དག་གི་སེམས། །
རགས་དང་ཕྲ་མོ་གཞན་ཡང་རྣམ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་ཡི་གེ་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་དབྱེ་བ་ཡིས། །

Therefore, [O] King, one’s own actions abide in the qualities of natures. Suffering and bliss are produced. The completely free nature [is] whoever is a producer and whatever is produced, not knowing that stupefies the world. The minds of earth, water, fire, wind, space, thought, intellect and self-grasping, abiding in three-fold qualities of gross, subtle and also another, by the divisions of the syllables, drops and so forth.

རགས་པ་རགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཀྱང་གནས་ཏེ་ཕྲ་མོའི་སེམས་ལ་ཕྲ་མོ་ཡང་། །
ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བཞིན་རྣམས་འགྱུར་མེད་པའི་འཚོ་བ་འབྱུང་བ་འབྱུང་བ་མིན། །
ཨ་སོགས་སྟོང་པ་ལྔ་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་འགྱུར་མིན་དཔལ་ལྡན་ཆ་དང་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་། །
དུས་དང་སེམས་དང་བློ་སྟེ་རང་བཞིན་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཞན་པའི་དབྱངས་ནི་རླུང་ལ་སོགས་པའོ། །

The gross abide also by nature in the course faculties and the subtle also [abides] in the subtle mind. The body of primordial wisdom also [abides] in primordial wisdom. The natures are the source of life that is without change, [they] are not the elements. “A” and so forth, the five empty ones are definitely not the transformed nature. The glorious aspect, drop, nada, time, mind, and intellect; the natures are also like that. The vowels of another [are] wind and so forth.

རགས་པའི་སྡེ་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ནི་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་པའི་བཅུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གཞན་ནི་རྣམ་འགྱུར་རོ། །
དེ་དག་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནི་རང་བཞིན་མིན་ཞིང་རྣམ་འགྱུར་མིན་ཏེ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞིན་མེད། །
འཁོར་བར་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་ལས་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་སྦྱོད་པ་སྟེ། །
མི་རྣམས་ཀྱི་ནི་ལས་འདི་དག་ཀྱང་རྣམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་རགས་དང་ཕྲ་མོ་ཞི་བའོ། །

The syllables of the coarse groups are the ten which are multiplied by three (30), others of sixteen are transforming aspects. In the middle of these, the one possessing the vajra is not a nature and is not a transformation. The pervader is without nature. In samsara, happiness and suffering abide in the qualities of the nature while that karma which arises is experienced. These karma of humans also come in three, gross, subtle and peace. The self, the agent also performs specific actions.

བདག་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཡང་ཁྱད་པར་ལས་བྱེད་གཞན་པ་ཕྱུགས་བདག་ཀྱང་ཡོད་བྱེད་པོ་ཞེས་པ་ལས། །
བྱེད་པོ་བདག་གམ་གཞན་པ་མིན་ཏེ་རང་བཞིན་རྣམ་པར་བྲལ་བར་ཤེས་པ་དེ་ནི་ལས་མ་ཡིན། །
དེ་ཕྱིར་བྱེད་པོ་འགའ་ཡང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་ནི་མི་སྦྱིན་མི་འཕྲོག་སྟེ། །
འཁོར་བ་དག་ཏུ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གང་བྱས་སྔོན་གྱི་ལས་ནི་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པར་འགྱུར། །
སྐྱེད་དང་སྡུད་པའི་བྱེད་པ་པོ་འདི་སྟེར་ཞིང་དེ་ནི་འཕྲོག་པ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཡིན་ཏེ། །

Another powerful lord also exists. From [he] who is known as “the creator” [comes karma]. The creator is not self or other, that nature, which is known to be completely free, is not karma. Therefore, the happiness and sufferings of living beings are not bestowed or taken away by some creator. For whichever of the three kinds [of beings] in samsara, karma of previous [lives] will definitely give results. [Such] a creator who produces and gathers in, allowing this and taking away that, is the understanding of ignorant people.

ལུས་ལ་དཔག་མེད་དགེ་བ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་བུག་པ་རང་གི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་མ་ཡིན། །
འདོད་པའི་ནུས་དང་བྱ་བ་དང་ནི་གསུམ་པ་ཤེས་པའི་ནུས་པ་འགྲོ་བ་རང་གི་ཡིད་ལ་སྟེ། །
དངོས་པོ་གསལ་པ་དང་ནི་འཇུག་པ་དག་དང་རོ་མཉམ་རྒྱུར་ནི་དོན་ལ་ཉེ་བར་དམིགས་པར་བྱེད། །
སླར་ཡང་དོར་བ་དག་ནི་བཞི་པ་སྲིད་གསུམ་གྱིས་བཏུད་གཉིས་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་ངེས་པར་རིམ་པས་སོ། །

In the body, the holes that deprive limitless virtue are not perceived by one’s own sense faculties. The power of desire, actions and the power of knowing the third [is] intrinsic to the minds of migrating beings. Things appearing, engaging with them and as the cause for equal taste, are closely observed in objects. Furthermore, with regards to the relinquishments, the fourth is bowed to by the three [realms of] existence. The non-dual is also definitely in stages.

དེ་རྣམས་ནང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནི་མི་ཡི་བདག་པོ་ཅུང་ཟད་མི་ཟ་གཏོར་པ་མིན་པ་ཉིད། །
བདག་ནི་བྱེད་པོ་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་པོ་དེར་འགྱུར་པ་མིན་ནོ་མི་ཡི་བདག །
འགའ་ཡང་བཅིངས་དང་གྲོལ་བ་འགྱུར་མིན་མི་ཡི་བདག་པོ་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་སོ། །

From inside those, the vajra possessor, [O] Lord of Humans, nothing is even slightly established or abandoned. The self, the agent who bestows suffering and happiness is not like that, [O] Lord of Humans. Something bound or liberated does not arise, [O] Lord of Humans, from completely abandoning the power of the mind.

བུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུ་ནི་ལེན་པར་བྱེད་པ་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་འགྲོ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟ་པར། །
མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ཡུལ་ཀྱི་དབུས་སུ་དེ་བཞིན་ནོ། །
ཞི་བའི་བསམ་པ་ལ་ནི་ལྷ་ཉིད་དུ་འགྱུར་མི་ཡི་བདག་པོ་མུན་པ་ལ་ནི་དམྱལ་བ་ཉིད། །
རྡུལ་དག་ལ་ཡང་དུད་འགྲོ་ཉིད་དེ་རབ་མཆོག་ས་ཡི་སྟེང་དུ་མི་ཉིད་དག་ནི་འདྲེས་པ་ལ། །
འབྱུང་པོ་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་རྡུལ་དང་མུན་པ་དང་ནི་སྙིང་སྟོབས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་ལའོ། །

If water inside a vase is taken, also the space does not go [anywhere]. Just like that, the pervasive sky, the one possessing the vajra of space, completely free from objects, like that is in the middle of objects. In thoughts of peace, [one] will become as a god, [O] Lord of Humans. In darkness, [one will become] a hell being. Also, in atoms one becomes an animal. On the supreme ground, are humans with mixed [thoughts]. Spirits are of three kinds—atoms, darkness and light. [All are] mutually mixed.

Establishing the Teachings of the Buddha

འཆི་བའི་དུས་སུ་ཡིད་ཀྱི་བསམ་པ་གང་ཞིག་དྲན་པར་གྱུར་པ་དེར་ནི་སྐྱེ་བོ་ཡང་དག་སྐྱེ། །
ལྷ་ཉིད་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དག་གིས་ལྷ་ཡི་མཆོག་གི་གནས་སུ་མི་ཉིད་གཅིག་ནི་ཇི་ལྟ་བ། །
དུད་འགྲོ་དག་ཀྱང་ཆུ་གཏེར་རྣམ་པ་ངེས་པར་དམྱལ་བའི་འགྲོ་བར་དམྱལ་བ་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་གཅིག །
གནས་འདི་རྣམས་སུ་རོ་ཡི་འགྲོ་བར་སྐྱེ་བོ་འཁོར་ཏེ་ལས་ཀྱི་ཞགས་པས་ངེས་པར་བཅིངས་པ་རྣམས། །

At the time of death, whatever thoughts of the mind which are recollected, those actually give rise to beings. The gods, with divisions of eight, are in the highest places of the gods. The one human [realm] is just as it is. Also, the animals are ocean (4) types. The hell beings who definitely go to hell are of one nature. In these places, migrating beings of the [six] tastes cycle. By the noose of karma, [they are] definitely bound.

སྐྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་གྲོལ་བ་མིན་ཞིང་ཐར་མཆོག་བདེ་བའི་གོ་འཕང་དུ་ནི་འགྲོ་བ་མིན། །
ཕུང་པོ་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ནི་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་འཇིག་པ་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་དག་དང་། །
དེ་ཙམ་དང་ནི་ལས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་ཡིད་དང་བློ་དང་ངར་འཛིན་ལ་སོགས་ཏེ། །
འདི་རྣམས་ཀྱིས་བཅིངས་འཚོ་བ་དག་ནི་རོ་ཡི་འགྲོ་བར་འཁོར་ཏེ་ཕྲ་མོའི་དངོས་པོ་དག་གིས་སླར། །

The many hundreds of thousands of beings are not free and [they] will not go to the state of the bliss of supreme liberation. The aggregates, elements and senses, the three kinds of existence and fears, the five faculties of action, just that with the faults and qualities of karma, mental consciousness, intellect, self-grasping and so forth—these bind. The lives [of beings] circle in the worlds of [the six] tastes once more by subtle things.

དངོས་པོ་སྤངས་ན་མི་ཟད་མཆོག་གི་གནས་སུ་རབ་ཏུ་འགྲོ་སྟེ་སླར་ཡང་གང་དུའང་སྐྱེ་ལྡན་མིན། །
འོད་ཟེར་ལམ་ནི་ཉི་མའི་སྣང་བ་དཀར་པོ་ཉིན་མོ་བགྲོད་པ་བྱང་དང་ལོ་ཡི་ཕྱེད་དག་ཀྱང་། །
ཟླ་བའི་སྣང་བ་མཚན་མོ་དག་དང་དཀར་མིན་བགྲོད་པ་འདི་ནི་ལྷོ་སྟེ་དུ་བ་དག་གི་ལམ། །

If [these] things are abandoned, [they] go to the place of the supreme inexhaustible. In which [they] will not take birth again. The path of radiant light is the light of the sun, the white [moon], the day, the northern transition, and also half of the year. The light of the moon, the night, the non-white which transitions [in] the south, are the path of smoke.

འོད་ཟེར་ལྷ་རྣམས་མཐོ་རིས་སུ་སྟེ་དཀར་མིན་བགྲོད་པ་དེ་བཞིན་ལྷ་མིན་ཀླུ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ། །
ཀུན་ཏུ་འདྲེས་པ་མི་བདག་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་མི་རྣམས་དག་གིར་འགྱུར། །

The gods [in the path of] radiant light [go] to the higher realms. The non-white which transitions, like that the demi-gods [go] to the world of the nagas. Mixed with everything, Lord of Humans, the spirits, animals and humans in the world of humans, [it] is their [path].

ཕྱག་རྒྱ་གསུངས་པ་བསྒོམ་པའི་དོན་ཏེ་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་ཆགས་པ་ཟད་པའི་དོན་ནི་མིན་པ་ཉིད། །
གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་མཆོད་པའི་དོན་ཏེ་ངེས་པར་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་མྱོས་བྱེད་གསུངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །
ཁ་ཟས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་དོན་ཏེ་ཉིན་ཞག་སོ་སོའི་དུས་སུ་མ་ཞུའི་རྒྱུར་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །
དཔལ་ལྡན་སྤྱོད་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱུར་ཏེ་མཚན་མོ་དུར་ཁྲོད་འཁྱམས་པ་དག་ཀྱང་རྩེད་མོའི་དོན་མ་ཡིན། །

The consorts are taught for the purpose of meditating. With attachment at the times of day and night, for the sake of exhausting [vital fluids], is not [the point]. The Speech-vajra [is for] the purpose of offering, but surely for tantric practitioners, it is not taught to get drunk. All food is for the purpose of health, at the time of individual days, the cause of indigestion is also not being taught. The glorious activity is the cause of siddhis. Wandering in the midst [of charnel grounds] at night is also not for the purpose of amusement.

བདག་མེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་སྲིད་པ་གསུམ་དང་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་ལས། །
ཡང་དག་བྱུང་དང་རིག་བྱེད་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་དགུ་ནི་མ་འདྲེས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཏེ། །
ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བེམ་པོ་མ་ཡིན་སྟོང་པ་ཉིད། །
འདི་དག་གང་དུ་གསུང་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་འགྱུར། །

Selflessness, the ripening of karma, the three [realms of] existence, beings of time, thoroughly arising from the dependent origination of the twelve branches, veda (4) [noble] truths, the nine [vehicles] which come from the two [truths], are the exclusive dharmas of the Buddhas. The five aggregates, the three bodies, known as the co-emergent and in suchness, [they] are not material things. They are emptiness. Wherever these [dharmas] are taught, that will become the teachings of the true Vajra Holder.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ལས་ནང་གི་ལེའུའི་སྙིང་པོའོ།། །།

[This is] the essence of the Inner Chapter from “The Tantra of Glorious Kalachakra”.