TÂM THƯ CỦA KHENTRUL RINPOCHE GỬI TỚI PHẬT TỬ VÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHIA SẺ NHỮNG MẤT MÁT DO THIÊN TAI LŨ LỤT

Khentrul Rinpoche’s 2019 visit to Vietnam

Như mọi người đều biết rằng năm nay, chúng ta có những hạn chế đối với việc đi lại và giao tiếp xã hội trên toàn thế giới. Chính vì điều này, nên cá nhân Thầy đã coi đây như một cơ hội để tập trung vào bên trong, vào nội tâm hơn là bên ngoài. Vì vậy nên rất ít thời gian để xem TV hoặc lên mạng. Thầy vừa mới nghe tin rằng Việt Nam đang trải qua lũ lụt nghiêm trọng ở khắp mọi nơi.

Trái tim Thầy hướng về và nhớ về tất cả những người bạn và Phật tử thân yêu của Thầy ở Việt Nam. Thầy rất xin lỗi vì đã không nghe nói về điều này cho đến ngày hôm nay. Thầy xin lỗi vì đã không có mặt ở đó với các con. Thầy đang cầu nguyện cho các con và tất cả người dân Việt Nam trong những thời điểm thử thách này. Suy nghĩ chân thành của Thầy và lời cầu nguyện tốt nhất cùng với các con.

Mỗi năm chúng ta có nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau trên trái đất và nhân loại của chúng ta. Chúng ta phải hiểu tại sao? Đó là vì chúng ta thiếu tập trung vào Pháp Kalachakra. Từ bây giờ trở đi, chúng ta cần nhận ra rằng Kalachakra có liên quan đến trái đất và nhân loại. Chúng ta phải tìm hiểu về mối quan hệ giữa Kalachakra và sự hòa hợp hòa bình trên toàn cầu. Chúng ta có thể đạt được hòa bình bằng cách thực hành con đường Kalachakra. Hòa bình trên toàn cầu xảy ra ở nhiều cấp độ, không những chỉ giữa con người mà còn trong môi trường của chúng ta nữa. Nếu chúng ta hiểu được điều này, thì chúng ta sẽ biết rằng mình cần làm việc cùng nhau để biến thế giới này thành một thời kỳ Hoàng kim giống như vùng đất thuần khiết của Shambhala.

Vì vậy, các anh chị em của tôi, chúng ta phải tập trung vào hướng này. Chúng ta phải nhận ra lời tiên tri của Đức Phật. Hãy cùng nhau đi trên con đường chiến binh nhân ái này. Chúng ta sẽ mang theo tất cả những người thân yêu của chúng ta và xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta sẽ đạt được Kỷ nguyên vàng này và biến ngôi nhà của mình thành thế giới thuần khiết của Shambhala.

Khentrul Rinpoche
Bài dịch của đạo hữu Bùi Hậu.

English Translation

As everyone knows this year, we have restrictions throughout the world for travel and social interactions. Because of this, I have personally taken this year as an opportunity to focus inwards rather than focus externally. Because of my inner focus, I have spent very little time watching tv or going online. So, I am just now hearing that Vietnam is experiencing severe floods everywhere.

My heart goes out to and remembers all my dear friends and students in Vietnam. I am so sorry I did not hear of this until today. I am sorry that I am not physically there with you. I am praying for you and all the Vietnamese people during these challenging times. My sincere thought and best prayers are with you.

Every year we have various natural disasters on our earth and in our humanity. We must understand why? That is because of our lack of focus on Kalachakra Dharma. From now onwards, we need to realise that Kalachakra is related to our earth and our humanity. We must learn about the relationship between Kalachakra and global peace harmony. We can accomplish peace by practising the Kalachakra path. Global peace occurs on many levels, not just between people but also within our environment. If we understand this, then we will know that we need to work together to transform our world into a Golden Age like the pure land of Shambhala.

So, my brothers and sister, we must focus in this direction now. We must realise Buddha’s prophecy. Let’s move on this compassionate warrior path altogether. We will carry all our beloved ones with us and build peace and happiness for everyone. We will achieve this Golden Age and transform our home into the pure world of Shambhala.