Mọi thứ trong luân hồi đều vô thường. Trang web của chúng tôi cũng vậy.

Hãy quay lại vào ngày 1 tháng 9 để có một trải nghiệm ảo được cải tiến mới.